Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Tapanilan Kylätila ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Tapanilan Kylätila ry, Veljestenpiha 7, 00730 Helsinki, Y-tunnus 2879617-8
www.alakoulu.fi, tapanilanalakoulu@gmail.fi, puh. 050 470 8706.

2. Rekisterin nimi
Tapanilan Kylätila ry:n jäsenrekisteri.
Tapanilan Kylätila ry:n asiakasrekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– yhdistystoimintalaki
– Tapanilan Kylätila ry:n jäsenet ja asiakkaat
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhdistyksen jäseniin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Tapanilan Kylätila ry:n jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.
Tapanilan Kylätila ry:n asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), mille kurssille on ilmoittautunut tai tilavarauksen tiedot. Tiedot säilytetään kurssin tai tilaisuuden päättymisestä kuuden kuukauden ajan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tapanilan Kylätila ry voi myös ajoittain tarkistaa tietojen ajantasaisuuden.
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta kursseille ilmoittautumisten tai tilavarauksen teon yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tapanilan Kylätila ry:n jäsenistä ylläpidetään pysyvää rekisteriä.
Tapanilan Kylätila ry:n asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).